نذر حضرت معصومه (س)

تاگلآیینهغزلسازشد

پنجره‌هاینفسمبازشد

 

معرکه‌یذهنزمینپشتدر

حالوهوایغزلیگرم‌تر

 

هرچهبهاحساسهواپازدند

نمنمبارانبهتماشازدند

 

کاسه‌یهرخواهشگم،گمشده‌ست

درتپشهستیقمگمشده‌ست

 

کوچه‌ی لبخنددلشتنگنیست

هلهلهبی‌گریههماهنگنیست

 

هرکهدلشهمنفسخوب‌هاست

ریشه‌اشازجرگه‌یمحبوب‌هاست

 

دخترمعصومه‌ترینفاطمه!

خاتمه‌یهرغزلوزمزمه!

 

ایقدمتروشنیخاکقم

نامتوخورشیددلپاکقم

 

باتودلسوختهمرهمگرفت

بیتو فلکنوحه‌یماتمگرفت

 

نامتویعنیهمهآیینه‌ها

صفزدهدرهلهله‌یسینه‌ها

 

خاکقمازنامتوآبادشد

روحامامتبهشماشادشد

 

جلوه‌یتابنده‌یایمانتویی

پاک‌ترینبانویایرانتویی

 

٢ آبان ماه 1386

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
حمزه مهرابی

با خواندن این شعار بیاد شعرهای مرحوم آغاسی در مورد بی بی حضرت معصومه (س) افتادم . عمرت به درازای عمر خاکش باد سلاام بر این خواهر(س) و آن برادر(ع) که ولی نعمتان ما هستند